ಏರ್ಪೋರ್ಟ್

ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಡಿಗೆಗಳು

ಔಟ್ಸ್ಟೇಶನ್ ವಾಹನ

Airport to City Innova SUV
ಕಿಲೋಮೀಟರ್30 KM
ಮೊತ್ತ1100 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ23 RS/KM
City to Airport City Innova SUV
ಕಿಲೋಮೀಟರ್30 KM
ಮೊತ್ತ1300 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ23 RS/KM
Airport to City Sedan Vehicle
ಕಿಲೋಮೀಟರ್45 KM
ಮೊತ್ತ900 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ15 RS/KM
City to Airport Sedan Vehicle
ಕಿಲೋಮೀಟರ್45 KM
ಮೊತ್ತ1000 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ15 RS/KM
Airport to City Mini Vehicle
ಕಿಲೋಮೀಟರ್45 KM
ಮೊತ್ತ800 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ13 RS/KM
City to Airport Mini Vehicle
ಕಿಲೋಮೀಟರ್45 KM
ಮೊತ್ತ900 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ13 RS/KM
*ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ
Innova SUV
ಕಿಲೋಮೀಟರ್8 hour 80 KM
ಮೊತ್ತ2100 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ13 RS/KM
150 RS/HR
Sedan
ಕಿಲೋಮೀಟರ್8 hour 80 KM
ಮೊತ್ತ1700 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ11 RS/KM
120 RS/HR
Mini
ಕಿಲೋಮೀಟರ್8 hour 80 KM
ಮೊತ್ತ1500 RS
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ10 RS/KM
100 RS/HR
*ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ
SUV Vehicle
ಕಿಲೋಮೀಟರ್800 KM
ಮೊತ್ತ13 RS/KM
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ300 RS
Sedan Vehicle
ಕಿಲೋಮೀಟರ್300 KM
ಮೊತ್ತ11 RS/KM
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ300 RS
Mini Vehicle
ಕಿಲೋಮೀಟರ್250 KM
ಮೊತ್ತ10 RS/KM
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ300 RS
*ಟೋಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ
available on playstore
available on playstore